Regulamin Konkursu „Moja Polska – coraz piękniejsza czyli 25 lat zmian w niepodległej Polsce”

logo Moja Polska NajpiekniejszaRegulamin Konkursu „Moja Polska – coraz piękniejsza czyli 25 lat zmian w niepodległej Polsce”

1. Organizator

Organizatorem Konkursu Fotograficznego „STOWARZYSZENIE “SIPPA – ŚWIATOWE IGRZYSKA POLONIJNE – POLONIA AUSTRIACKA” z siedzibą w Wiedniu, dalej zwane: „Organizatorem“ (kontakt: konkurs@25.rp-project.info, tel. +43 650 9697989).

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 25.rp-project.info

Projekt koordynowany jest z Wiednia i przeprowadzony jest przy współpracy z miastami i organizacjami partnerskimi oraz ośrodkami polonijnymi na całym świecie.

„Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej”

oraz

„Projekt współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.

2. Cel Konkursu

Aktywizacja środowisk w Polsce i poza jej granicami mająca na celu zapoznanie się ze zmianami, jakie nastąpiły w ich rodzinnych stronach po 1989 roku. Istotą konkursu jest spojrzenie na swoje rodzinne miasto z perspektywy miejsca, w którym mieszkam obecnie i porównanie go do wcześniejszych lat, na ile się to miejsce zmieniło. Tematem może być zarówno, cała miejsowość, jej okolica jak i wybrany obiekt, skwer czy ulubione miejsce.

3. Uczestnicy

W Konkursie może wziąć udział każdy, kto filmuje, fotografuje czy przeprowadza wywiady zarówno amator, jak i zawodowiec (dalej zwany: „Uczestnikiem”).

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie prac konkursowych wraz z podaniem wymaganych danych osobowych takich jak:

 • – imię i nazwisko
 • – adres poczty elektronicznej (Emailowy) oraz telefon kontaktowy (nie jest wymagany ale jest zalecany)
 • – wiek
  Komisja Konkursu aby zachować jak największą obiektywność oceny prac nie wymaga takich danych jak płeć, wykształcenie, zawód czy miejsce urodzenia.

Konkurs szczególnie kierowany jest do młodzieży szkolnej, której umiejętności będą dodatkowo doceniane.

Dopuszcza się wsparcie Uczestnika w konkursie chociaż praca oceniana jest indywidualnie (szczególnie dotyczy to osoby w młodym wieku).

4. Warunki przystąpienia do Konkursu, terminarz

Prace nadsyłamy:

 • drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego) do 30 listopada 2014 roku na adres: POLSKA, 43-370 Szczyrk, ul. Beskidzka 14 lub AUSTRIA, 1110 Wien, Rosa-Jochmann-Ring 5/7/5,
 • – lub składamy osobiście do 15 grudnia 2014 roku w biurach: POLSKA, 43-370 Szczyrk, ul. Beskidzka 14 lub AUSTRIA, 1110 Wien, Rosa-Jochmann-Ring 5/7/5
 • – lub wysyłamy je drogą emailową do 15 grudnia 2014 roku na adres: konkurs@25.rp-project.info

Kontakt i koordynacja projektem:

 • zagranica – Marek Czenczek, konkurs@25.rp-project.info
 • Śląsk – Jacek Błaszczyk, tel. +48 517 714 193, email: fidelistop@op.pl
 • Zagłębie – Henryk Bebak, tel. (48 501 084 723, email: eet-handel@wp.pl
 • Beskidy – Sabina Bugaj, tel. +48 696 498 780, email: it@szczyrk.pl
 • ogólnie – Andrzej Kempa, tel. +43 650 96 97 989, office@poloniasport.com

Prace konkursowe może przesyłać jedynie Uczestnik, który dopełni wszystkich wyżej wskazanych czynności formalnych.

Poprzez przesłanie materiały jak film, zdjęcia i nagrania na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.

5. Wymagania dotyczące prac konkursowych

 • – konkurs fotograficzny (zgłoszenie min 5 fotografii); finalnym efektem konkursu będzie wystawa pt. „Moje miasto dziś i 25 lat temu”, prezentująca najlepsze prace fotograficzne. Wystawa planowana jest w 2015 roku w Polsce oraz poza jej granicami.
 • – konkurs na krótki film ( około 300 sekund). Film powinien pokazywać miejsca, wyróżniające w ocenie autora w sposób szczególny prezentowaną miejscowość. Sugerowane jest wykorzystanie łatwodostępnych urządzeń jak np. smartphone, kamer amatorskich, itd. Prezentacja powstałych matriałów odbędzie się na specjalnie dedykowanej projektowi stronie internetowej, a najlepsze prace wyemitowane zostaną przez partnerów medialnych.
 • – konkurs na najlepsze opowiadanie o tym, jak zmieniła się moja „mała Ojczyzna“ od 1989 roku. Sugerowany jest wywiad z rodzicami, dziadkami lub innymi bliskimi osobami. Takie nagranie audio powinno trwać do około 10 minut.

Wykorzystanie sprzętu oraz technik montażu jest dowolne. Priorytetem w ocenie pracy będzie treść nadesłanego materiału w kontekście tematu konkursu.

6. Finał i rozstrzygnięcie Konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 24 grudnia 2014 roku.

Oceny nadesłanych prac dokona i werdykt sformułuje jury w składzie:

 • Henryk Bebak, Komandor Komandorii Zagłębiowskiej w Będzinie
 • Sabina Bugaj, dyrektor MOKPI w Szczyrku
 • Andrzej Kempa, prezes stowarzyszenia „SIPPA“ w Wiedniu

Werdykt jury jest ostateczny.

Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 24 grudnia 2014 roku, poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Organizatora.

Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową. Wiadomość zostanie wysłana na adres wskazany w treści formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy laureat Konkursu nie poda danych kontaktowych, jury ma prawo – według własnego uznania – albo dokonać kolejnego wyboru.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych zdjęć w kampaniach reklamowych i/lub materiałach reklamowych Organizatora bez obowiązku wynagrodzenia dla autora zdjęć, jednakże Organizator nie ma obowiązku wykorzystania zdjęć.

7. Nagrody

Na laureatów konkursu czekają bardzo atrakcyjne nagrody m.in. warsztaty edukacyjne w TVP POLONIA, TVS czy Radio SILESIA, dwuosobowe pobyty w atrakcyjnych hotelach na terenie Polski i wiele nagród rzeczowych. Nagrody zostaną wręczone w Wiedniu.

Nagrodą specjalną dla laureatów Konkursu jest wycieczka do Brukseli i spotkanie z premierem Jerzym Buzkiem w Europarlamencie.

Każdy z laureatów otrzyma również dyplom a za pierwsze miejsca puchary okolicznościowe. Nagradzane będą w Konkursie prace od 1-go do 3-go miejsca. Nagrody zostaną wręczane przez Konsula Generalnego w Wiedniu.

8. Postanowienia dodatkowe

Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.

Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia nadesłanego na Konkurs w całości obciąża Uczestnika Konkursu.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć (także tych nienagrodzonych) w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych Organizatora.

Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego zdjęć przez Organizatora, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu.

Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

Uczestnik przesyłając prace na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do swych prac konkursowych na wszystkich pola eksploatacji znanych polskiemu prawu w dacie wysłania zdjęć. Dotyczy to szczególnie:

 • – wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionych filmów, zdjęć i nagrań w dowolnej formie, m.in. choć nie wyłącznie w postaci wydrukowanej i/lub CD-ROM-u
 • – wprowadzania filmów, zdjęć i nagrań w całości lub we fragmentach do pamięci komputera oraz  publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do zdjęć w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet)
 • – używania całości lub fragmentów filmów, zdjęć i nagrań w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora, drukowanych i elektronicznych (w tym internetowych).

Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizatora nałożoną, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w nadesłanych materiałach jak filmach, zdjęciach i nagraniach i/lub w związku z wymienionymi materiałami praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich.

9. Partnerzy Partnerzy medialni:

TVP Polonia, TVS, Radio ZET, Radio Silesia, LinkToPoland, Polonia Sport, CR 94.4.

10. Postanowienia końcowe

Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.

Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

Kategorie: Inne, Konkurs „Moja Polska – coraz piękniejsza”, Ogłoszenia. Tagi: , . Autor: Redakcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

O Redakcja

Polonia Sport – Serwis informacyjny dotyczący imprez sportowych organizowanych przy współpracy ośrodków polonijnych na całym świecie. Serwis ten opiera się na drukowanym biuletynie “Polonia Sport”, stronie internetowej www.poloniasport.com , audycjach Radia Polonia Sport i przekazywaniu aktualności przez FanPage na Facebooku. Głównym celem serwisu jest propagowanie sportu wśród Polonii na całym świecie, wspieranie i popularyzacja idei Światowych Igrzysk Polonijnych, Polonijnych Mistrzostw Świata oraz imprez z udziałem Polonii. Poprzez serwis informacyjny „Polonia Sport” pragniemy informować Polonię o bieżących i minionych wydarzeniach sportowych. Realizacji projektu przyświeca podtrzymywanie więzi z ojczyzną i polską kulturą, a także poznawanie i propagowanie kultury Polskiej poprzez sport, rekreację oraz projekty kulturalne i charytatywne. Uwaga! Jakiekolwiek powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych na stronach internetowych należących do redakcji POLONIA SPORT materiałów dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela. Warunkiem uzyskania zgody na wykorzystanie materiałów, do których prawa autorskie należą redakcji POLONIA SPORT jest przytoczenie ich w niezmienionej postaci wraz z widocznym i wyraźnym oznaczeniem: “Źródło – www.poloniasport.com” lub innym równoważnym, a jeśli publikacja jest w Internecie – wraz z aktywnym linkiem do strony, z której treść została pobrana. Prawa autorskie Treść serwisów internetowych należących do redakcji POLONIA SPORT wraz z podstronami i wszystkie ich elementy podlegają ochronie przewidzianej przez austriackie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przez przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.