REGULAMIN – POLONIJNE MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE SIATKOWEJ – GLIWICE 2014

OGRANIZATORZY  - GLIWICE 2014REGULAMIN

IV POLONIJE MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE SIATKOWEJ KOBIET I MĘŻCZYZN – GLIWICE 2014, 23. – 28.09.2014 r.

1. Cel:
Celem turnieju jest wyłonienie najlepszej drużyny męskiej i żeńskiej w Polonijnych Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn (dalej PMSwPS ), popularyzacja siatkówki w środowiskach polonijnych, integracja środowisk polonijnych i wzmacnianie więzi z ojczyzną.

2. Termin i miejsce:
PMSwPS zostaną rozegrane w dniach 23.09 – 28.09.2014 r. 
w halach widowiskowo-sportowych na terenia miasta Gliwice

3. Organizatorami Mistrzostw są Fundacja Semper Polonia, UM Gliwice i Stow. „Światowe Igrzyska Polonijne – Polonia Austria” . Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”

4. Zasady uczestnictwa:
a) w turnieju uczestniczą drużyny żeńskie i męskie, które zgłosiły swój udział w PMSwPS,
b) drużyny dopuszczone są do turnieju po opłaceniu opłaty wpisowej w wysokości 160 zł na drużynę.
Wpłaty należy dokonać przelewem na konto:
Fundacja SEMPER POLONIA
ul. Wąwozowa 4 lok. 105
02-796 Warszawa
Bank Pekao SA
Nr rachunku/ IBAN:PL 86 1240 1040 1111 0010 3787 6736
SWIFT/ BIC: PKOPPLPW
c) skład drużyny może stanowić do 12 osób,
d) zawodnik może być zgłoszony i występować tylko w jednej drużynie

5. System rozgrywek i przepisy gry:
a) obowiązują przepisy FIVB z wyłączeniem przepisów zawartych w niniejszym regulaminie
b) turniej zostanie rozegrany w następujących kategoriach:
– Mężczyźni
– Kobiety
c) turniej będzie rozgrywany systemem grupowo – pucharowym
– eliminacje grupowe: system „każdy z każdym”,
– półfinały,
– finały
d) mecze rozgrywane będą do 2 wygranych setów,
e) w zależności od ilości zgłoszeń organizator dopuszcza zmianę systemu,
f) zawody rozgrywane zgodnie z przepisami gry w piłkę siatkową FIVB,
g) ocena i weryfikacja wyników:
– za wygrany mecz 2 – 0 zespół otrzymuje 3 (trzy) punkty,
– za wygrany mecz 2 – 1 zespół otrzymuje 2 (dwa) punkty,
– za przegrany mecz 1 – 2 zespół otrzymuje 1 (jeden) punkt,
– za przegrany mecz 0 – 2 zespół otrzymuje 0 (jeden) punkt,
– za mecz przegrany walkowerem zespół otrzymuje 0 (zero) punktów,
– o kolejności miejsc w tabeli rozgrywek decydują zdobyte punkty,
– zespół, który zdobył większą ilość punktów zajmuje wyższe miejsce w tabeli rozgrywek;
w przypadku uzyskania przez dwa lub więcej
zespołów równej ilości punktów o kolejności miejsc w tabeli rozgrywek decydują kolejno:
A – stosunek pomiędzy ogólną liczbą zdobytych i straconych setów we wszystkich rozegranych spotkaniach,
B – stosunek pomiędzy ogólną liczbą zdobytych i straconych
małych punktów we wszystkich rozegranych setach w spotkaniach – – za korzystniejszy uznawany jest zawsze ten ze stosunków, który
jest liczbowo większy.
C – wynik bezpośredniego spotkania.
h) rozpoczęcie gry: dopuszczalne spóźnienie drużyny na mecz wynosi 5 minut.
i) system może ulec zmianom zależnym od ilości uczestniczących zespołów.

6. Zgłoszenia i losowanie:
a) zgłoszenie chęci uczestnictwa w PMSwPS uczestnik dokonuje wypełniając formularz „Karty Zgłoszenia”,
b) odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się w terminie podanym w programie sportowym PMSwPS i podanym do wiadomosci na stronie internetowej turnieju
c) losowanie odbędzie się na podstawie potwierdzonych zgłoszeń.

7. Warunki uczestnictwa:
a) zgłoszenie drużyny do turnieju,
b) posiadanie stroju sportowego,
c) dobry stan zdrowia potwierdzony własnoręcznym podpisem na zgłoszeniu PMSwPS
d) aktualne ubezpieczenie zdrowotne
e) do udziału w PMSwPS dopuszczona może być każda pełnoletnia osoba pochodzenia polskiego
(nie jest wymagane polskie obywatelstwo), mieszkająca za granicą,
f) ponieważ PMSwPS mają charakter amatorski, zawodnicy, oświadczają, że nie grają w drużynach zawodowych
g) w przypadku osoby niepełnoletniej konieczna jest pisemna zgoda jej rodziców lub opiekunów,
h) zawodnicy, którzy w dniu rozpoczęcia PMSwPS , tj. – 23 września 2014 r. nie ukończyli 14 roku życia – dodatkowo mogą w nich uczestniczyć jedynie pod opieką osób dorosłych,
i) każdy z uczestników PMSwPS podczas rejestracji dostanie identyfikator,
j) uczestnik zobowiązuje się do noszenia swojego identyfikatora podczas PMSwPS – będzie to przepustka na obiekty i do stref „tylko dla uczestników”.
k) dopuszcza się udział zawodników niepolskiego pochodzenia zamieszkałych w kraju zamieszkania pozostałych członków drużyny pod warunkiem że w drużynie liczba zawodników pochodzenia niepolskiego nie może przekraczać dwóch osób,

8. Przewinienia i sankcje:
a) zawodnik, który w rażący sposób naruszy zasady sportowej rywalizacji może w każdej chwili zostać dyscyplinarnie odsunięty od uczestnictwa w PMSwPS. Niepodważalną decyzję w tej sprawie podejmuje 3 osobowa Rada PMSwPS wyłoniona spośród osób zasłużonych dla sportu polonijnego oraz przedstawicieli Organizatorów. Skład Rady PMSwPS zostanie ogłoszony nie później niż 24 września 2014 roku,
b) w przypadku dyscyplinarnego odsunięcia od uczestnictwa w PMSwPS, wszelkie opłaty dokonane przez ukaranego przepadają. W skrajnych przypadkach Rada PMSwPS, może też podjąć uchwałę o anulowaniu wszelkich wcześniejszych wyników uzyskanych przez wykluczonego uczestnika, a takze ma prawo wykluczyć z dalszej rywalizacji całą drużynę odsuniętego od uczestnictwa w PMSwPS.

9. Nagrody i wyróżnienia
a) w zawodach trzy najlepsze zespoły zostaną nagrodzone pucharami, a zawodnicy i trenerzy drużyn medalami i dyplomami
b) Rada PMSwPS może przyznać specjalną nagrodę Fair Play.
c) wyróżnieni zostaną również:
– najlepsza zawodniczka
– najlepszy zawodnik PMSwPS

10. Organizator zapewnia:
a) sprzęt sportowy, tj. piłki rozgrzewkowe i meczowe
b) obsługę medyczną, sędziowską i techniczną,
c) koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz oczestnictwa w imprezach kulturalno-integracyjnych do 10 uczestników na drużynę pokrywa Organizator

11. Uwagi końcowe
a) szczegółowy program turnieju zostanie przedstawiony po zamknięciu listy zgłoszeń,
b) ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
c) organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu w czasie rozgrywek.
d) w sprawach nieporuszonych obowiązują przepisy FIVB oraz decyduje sędzia główny prowadzący spotkanie.
e) organizator zarządza maksymalnie 15 minutową rozgrzewkę przed każdym meczem.
f) za rzeczy zaginione organizator nie odpowiada

 

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”